Genesis

Hoofstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Hoofstuk 5

1 Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
2 Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
3 Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
4 En die dae van Adam, ná die geboorte van Set, was agt honderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
5 So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.
6 Toe Set honderd en vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.
7 En Set het ná die geboorte van Enos nog agt honderd en sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
8 So was dan al die dae van Set nege honderd en twaalf jaar, en hy het gesterwe.
9 Toe Enos negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword.
10 En Enos het ná die geboorte van Kenan nog agt honderd en vyftien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
11 So was dan al die dae van Enos nege honderd en vyf jaar, en hy het gesterwe.
12 Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahalálel geword.
13 En Kenan het ná die geboorte van Mahalálel nog agt honderd en veertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
14 So was dan al die dae van Kenan nege honderd en tien jaar, en hy het gesterwe.
15 Toe Mahalálel vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Jered geword.
16 En Mahalálel het ná die geboorte van Jered nog agt honderd en dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
17So was dan al die dae van Mahalálel agt honderd vyf en negentig jaar, en hy het gesterwe.
18Toe Jered honderd twee en sestig jaar oud was, het hy die vader van Henog geword.
19En Jered het ná die geboorte van Henog nog agt honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
20So was dan al die dae van Jered nege honderd twee en sestig jaar, en hy het gesterwe.
21Toe Henog vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metúsalag geword.
22En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.
23So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar.
24En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.
25Toe Metúsalag honderd sewe en tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword.
26En Metúsalag het ná die geboorte van Lameg nog sewe honderd twee en tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
27So was dan al die dae van Metúsalag nege honderd nege en sestig jaar, en hy het gesterwe.
28Toe Lameg honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek
29en hom Noag genoem, want hy het gesê: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die HERE vervloek het.
30En Lameg het ná die geboorte van Noag nog vyf honderd vyf en negentig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
31So was dan al die dae van Lameg sewe honderd sewe en sewentig jaar, en hy het gesterwe.
32En Noag was vyf honderd jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet.